Regulamin cmentarza przy parafii świętego Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy

 

 1. Cmentarz ma charakter komunalny i jest własnością parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku – Białej Wapienicy. Służy do pochówku zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.

   

 2. Cmentarzem zarządza w imieniu parafii Ksiądz Proboszcz.

   

 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

   

 4. Na cmentarzu jest bezwzględny obowiązek segregacji śmieci według dokładnie opisanych pojemników – kontenerów.

   

 5. Niedozwolone jest przebywanie na cmentarzu w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów, wprowadzanie zwierząt i poruszanie się środkami lokomocji.

   

 6. Ze względu na brak miejsc parafia nie zgadza się na grzebanie na tutejszym cmentarzu osób spoza parafii, dawniej w niej mieszkających czy krewnych parafian. Za mieszkańca parafii uważa się osoby aktualnie w niej mieszkające.

   

 7. Czas i rodzaj pogrzebu trzeba uzgodnić z Księdzem Proboszczem lub Księdzem Wikarym, któremu należy przedłożyć akt zgonu zmarłego i poświadczenie o jego pojednaniu się z Bogiem. Miejsce pochówku, rodzaj grobu, jego wykopanie uzgadnia się z wyznaczonym przez Księdza Proboszcza grabarzem.

   

 8. Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, by oszczędzać miejsce na cmentarzu.

   

 9. Parafia nie przyjmuje rezerwacji i wpłat tytułem rezerwacji miejsca grzebalnego przyszłego pochówku.

   

 10. Przez opłatę rezerwacyjną, nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o oznaczenie grobu: /krzyż, tabliczka z numerem grobu lub pomnik

   

 11. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty poprzedniego pogrzebu /jeśli to był grób nie głębinowy/.
  Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

   

 12. Dysponent grobu /osoba, która opłaciła miejsce grobowe/ jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych dawniej.

   

 13. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć Księdzu Proboszczowi szkic zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami czy w alejkach głównych np. przez stawianie tam ławeczek. Po uzyskaniu akceptacji przez opieczętowanie pieczątką można złożyć zamówienie u kamieniarza.

   

 14. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez parafię szkic pomnika. Do wykonywania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

   

 15. Prace przy nagrobku /obramowaniu itp./ należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

   

 16. Przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić się u Księdza Proboszcza celem złożenia opłaty w wysokości 10% kosztów całkowitych inwestycji – zgodnie z obowiązującymi zasadami na wszystkich cmentarzach. Powyższa opłata może być rozłożona na raty na wniosek osoby realizującej inwestycję.

   

 17. Jeżeli prace są wykonane systemem gospodarczym i nie można wykazać się rachunkiem wystawionym przez wykonawcę, to opłaca się 10% od nominalnej wartości nowo postawionego pomnika, czy jego nowego elementu wg stawek obowiązujących w zakładach kamieniarskich.

   

 18. Rodziny, które nie składały opłat za postawienie nagrobka powinny uiścić ją w wybranym przez siebie czasie a przy grobach najstarszych przy przedłużeniu rezerwacji grobu.

   

 19. Nie będzie się przedłużać rezerwacji w wypadku niezłożenia opłaty za postawienie pomnika czy obramowania.

   

 20. Rodzina posiadająca na cmentarzu grób bliskiego powinna w kancelarii parafialnej uiścić roczną opłatę w wysokości 30 zł. Datek ten przeznaczony jest na pokrycie bieżących kosztów utrzymania cmentarza.

   

 21. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu który się nim opiekuje.

   

 22. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu.

   

 23. Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim.

   

 24. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się Księdzu Proboszczowi.

   

 25. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Księdza Proboszcza.

   

 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, uchwalenia i podpisania go przez Parafialną Radę Duszpasterską.

   

 27. Regulamin będzie opublikowany w parafialnej gazetce – „Bliżej Siebie”, na stronie internetowej parafii i wręczany rodzinie przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem.

PODPISALI I UCHWALILI

CZŁONKOWIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU.

 

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Edward

Łopatka

8. rocznica

01-07-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Iwona

Kwoczak

23. rocznica

01-07-1999

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wiktoria

Biegun

23. rocznica

01-07-1999

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ewaryst

Kapczyński

44. rocznica

01-07-1978

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Sałaciak

18. rocznica

02-07-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Krywult

25. rocznica

02-07-1997

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Barbara

Weiss- Handzel

26. rocznica

02-07-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Alojzy

Soszka

34. rocznica

02-07-1988

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Antoni Zaręba

03.06.1943

22.07.2002

03.06.1943

22.07.2002

Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 7

Jan Czyż

01.01.1923

12.07.2002

01.01.1923

12.07.2002

Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 6

Julia Krehut

24.11.1919

04.07.2002

24.11.1919

04.07.2002

Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 5

Maria Kuder

03.10.1930

27.06.2002

03.10.1930

27.06.2002

Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 4

Tomasz Dobrzyniecki

10.12.1914

26.02.1988

Zofia Woźniczka

12.03.1913

29.04.1985

Rudolf Pysz

21.02.1943

24.06.2002

10.12.1914

12.03.1913

21.02.1943

26.02.1988

29.04.1985

24.06.2002

Sektor: 3 / Rząd: 12 / Kwatera: 12

Stefan Dobaj

02.07.1929

18.06.2002

Stanisława Dobaj

28.04.1935

06.03.2015

02.07.1929

28.04.1935

18.06.2002

06.03.2015

Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 3

Aniela Mieszczak

13.02.1922

31.01.2008

13.02.1922

31.01.2008

Sektor: 1 / Rząd: 6 / Kwatera: 31

Karol Jasek

26.04.1916

31.05.2002

Leon Majdak

18.11.1950

22.03.2016

26.04.1916

18.11.1950

31.05.2002

22.03.2016

Sektor: 6 / Rząd: 4 / Kwatera: 15

Stanisława Wieczorek

05.10.1912

03.05.2001

Jerzy Wieczorek

22.01.1934

28.10.2020

Alicja Czauderna

27.10.1935

13.05.2021

05.10.1912

22.01.1934

27.10.1935

03.05.2001

28.10.2020

13.05.2021

Sektor: 4 / Rząd: 4 / Kwatera: 12

Stanisława Bodziony

23.08.1910

09.04.1982

23.08.1910

09.04.1982

Sektor: 4 / Rząd: 11 / Kwatera: 18

Stanisława Frydel

01.01.1950

19.11.2001

Franciszek Droździk

17.07.1936

06.04.2002

Janina Droździk

29.03.1938

12.08.2009

Barbara Mikołajczyk

02.02.1961

15.02.2021

01.01.1950

17.07.1936

29.03.1938

02.02.1961

19.11.2001

06.04.2002

12.08.2009

15.02.2021

Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 2

Katarzyna Muzyka

14.12.1919

13.07.1983

Jan Muzyka

05.05.1907

28.04.1980

Zbigniew Muzyka

12.02.1938

28.03.2002

Lucyna Muzyka

11.06.1947

09.03.2019

14.12.1919

05.05.1907

12.02.1938

11.06.1947

13.07.1983

28.04.1980

28.03.2002

09.03.2019

Sektor: 4 / Rząd: 12 / Kwatera: 12

Krystyna Kamińska

10.01.1958

11.03.2002

Anna Walczak

10.07.1935

23.08.2014

10.01.1958

10.07.1935

11.03.2002

23.08.2014

Sektor: 7 / Rząd: 10 / Kwatera: 17

Gertruda Kalfas

08.06.1944

15.02.1972

08.06.1944

15.02.1972

Sektor: 2 / Rząd: 5 / Kwatera: 5

Sabina Dudys- Stokłosa

10.02.1981

11.02.2002

10.02.1981

11.02.2002

Sektor: 7 / Rząd: 10 / Kwatera: 16
Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Zaręba Antoni

03.06.1943

22.07.2002

Data urodzenia:

03.06.1943

Data śmierci:

22.07.2002

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 7
Pochowany:

Czyż Jan

01.01.1923

12.07.2002

Data urodzenia:

01.01.1923

Data śmierci:

12.07.2002

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 6
Pochowany:

Krehut Julia

24.11.1919

04.07.2002

Data urodzenia:

24.11.1919

Data śmierci:

04.07.2002

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 5
Pochowany:

Kuder Maria

03.10.1930

27.06.2002

Data urodzenia:

03.10.1930

Data śmierci:

27.06.2002

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 4
Pochowany:

Dobrzyniecki Tomasz

10.12.1914

26.02.1988

Woźniczka Zofia

12.03.1913

29.04.1985

Pysz Rudolf

21.02.1943

24.06.2002

Data urodzenia:

10.12.1914

12.03.1913

21.02.1943

Data śmierci:

26.02.1988

29.04.1985

24.06.2002

Status:
Sektor: 3 / Rząd: 12 / Kwatera: 12
Pochowany:

Dobaj Stefan

02.07.1929

18.06.2002

Dobaj Stanisława

28.04.1935

06.03.2015

Data urodzenia:

02.07.1929

28.04.1935

Data śmierci:

18.06.2002

06.03.2015

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 3
Pochowany:

Mieszczak Aniela

13.02.1922

31.01.2008

Data urodzenia:

13.02.1922

Data śmierci:

31.01.2008

Status:
Sektor: 1 / Rząd: 6 / Kwatera: 31
Pochowany:

Jasek Karol

26.04.1916

31.05.2002

Majdak Leon

18.11.1950

22.03.2016

Data urodzenia:

26.04.1916

18.11.1950

Data śmierci:

31.05.2002

22.03.2016

Status:
Sektor: 6 / Rząd: 4 / Kwatera: 15
Pochowany:

Wieczorek Stanisława

05.10.1912

03.05.2001

Wieczorek Jerzy

22.01.1934

28.10.2020

Czauderna Alicja

27.10.1935

13.05.2021

Data urodzenia:

05.10.1912

22.01.1934

27.10.1935

Data śmierci:

03.05.2001

28.10.2020

13.05.2021

Status:
Sektor: 4 / Rząd: 4 / Kwatera: 12
Pochowany:

Bodziony Stanisława

23.08.1910

09.04.1982

Data urodzenia:

23.08.1910

Data śmierci:

09.04.1982

Status:
Sektor: 4 / Rząd: 11 / Kwatera: 18
Pochowany:

Frydel Stanisława

01.01.1950

19.11.2001

Droździk Franciszek

17.07.1936

06.04.2002

Droździk Janina

29.03.1938

12.08.2009

Mikołajczyk Barbara

02.02.1961

15.02.2021

Data urodzenia:

01.01.1950

17.07.1936

29.03.1938

02.02.1961

Data śmierci:

19.11.2001

06.04.2002

12.08.2009

15.02.2021

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 9 / Kwatera: 2
Pochowany:

Muzyka Katarzyna

14.12.1919

13.07.1983

Muzyka Jan

05.05.1907

28.04.1980

Muzyka Zbigniew

12.02.1938

28.03.2002

Muzyka Lucyna

11.06.1947

09.03.2019

Data urodzenia:

14.12.1919

05.05.1907

12.02.1938

11.06.1947

Data śmierci:

13.07.1983

28.04.1980

28.03.2002

09.03.2019

Status:
Sektor: 4 / Rząd: 12 / Kwatera: 12
Pochowany:

Kamińska Krystyna

10.01.1958

11.03.2002

Walczak Anna

10.07.1935

23.08.2014

Data urodzenia:

10.01.1958

10.07.1935

Data śmierci:

11.03.2002

23.08.2014

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 10 / Kwatera: 17
Pochowany:

Kalfas Gertruda

08.06.1944

15.02.1972

Data urodzenia:

08.06.1944

Data śmierci:

15.02.1972

Status:
Sektor: 2 / Rząd: 5 / Kwatera: 5
Pochowany:

Dudys- Stokłosa Sabina

10.02.1981

11.02.2002

Data urodzenia:

10.02.1981

Data śmierci:

11.02.2002

Status:
Sektor: 7 / Rząd: 10 / Kwatera: 16