Dlaczego w Kościele nie ma rozwodów? Spotkanie październikowe grupy „Okulary wiary”

„Okulary wiary” to grupa duszpasterska, która gromadzi ludzi, pragnących głębiej poznawać Boga i Kościół. Spotkania mają wymiar katechezy. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że słowo katecheza pochodzi od greckiego słowa "katecheo" i oznacza "wywoływać echo". W swoim oddziaływaniu, "Okulary wiary" mają więc na celu wywołać echo w dialogu między Bogiem, a człowiekiem.

 

Ostatnie spotkanie z 17 października br. zmierzało do odpowiedzi na pytanie: Dlaczego w Kościele nie ma rozwodów? Zanim dotarliśmy do odpowiedzi na to pytanie, najpierw próbowaliśmy przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat sakramentów. Zastanawialiśmy się nad tym, czym one są, jaki jest ich podział i jakie miejsce zajmuje małżeństwo w odniesieniu do pozostałych. Odkryliśmy na nowo definicję sakramentu – widzialnego znaku niewidzialnej łaski. Omówiliśmy niektóre spośród siedmiu, aby wyróżnić zawarty w każdym znak i łaskę.

W naszej dyskusji doszliśmy do wniosku, że sakramenty są podzielone na trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia oraz te służące komunii i posłaniu wiernych – o czym przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego. Do tej ostatniej kategorii należą: sakrament święceń i małżeństwo.

 

Następnie odkrywaliśmy sens słów o małżeństwie z Ewangelii według św. Mateusza: „Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: On odpowiedział: I rzekł: " (Mt 19, 3-6). Głębszy sens słów Ewangelii mogliśmy zrozumieć po poznaniu kontekstu biblijnego, wyjaśniającego nam na czym polegało wystawienie Jezusa na próbę. Kolejne minuty naszego spotkania mijały na zrozumieniu opisu małżeństwa zawartego w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Kanon 1055 stwierdza w paragrafie pierwszym: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” Natomiast w paragrafie drugim zauważa: „Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.”

 

Wyróżniliśmy z tego opisu słowa-klucze: przymierze, mężczyzna i kobieta, wspólnota całego życia, cele małżeństwa, sakrament między ochrzczonymi.

W trakcie katechezy mogliśmy się zastanowić, kiedy ma miejsce zawarcie małżeństwa naturalnego, a kiedy sakramentalnego. Na przykład: czy mamy do czynienia z małżeństwem sakramentalnym wówczas, gdy jest ono zawierane przez prawosławnego i protestantkę.

 

Uzmysłowiliśmy sobie także dwa różnorakie porządki w podejściu do małżeństwa: cywilny i kościelny. Na sam koniec wykazaliśmy różnicę jaka istnieje między rozwodem (pod pojęciem funkcjonującym w prawie cywilnym), a stwierdzeniem nieważności małżeństwa, które ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym i prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego.

Wszystkie powyższe rozważania – podparte żarliwą dyskusją – pomogły nam zrozumieć, że małżeństwo jest tak silnym związkiem, iż właściwie jedynie śmierć powoduje rozwiązanie tej wspólnoty. W Kościele mówi się zatem o niezwykłej trwałości małżeństwa. Z kolei stwierdzenie nieważności małżeństwa daje nam pojęcie o tym, że pewne przeszkody powodują w ogóle jego niezaistnienie.

 

Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojego spojrzenia wiary serdecznie zapraszamy na spotkania „Okularów Wiary”. Odbywają się one raz w miesiącu w wybraną wcześniej środę o godz. 19.00 w domu katechetycznym.

Ks. Łukasz Tlałka