Cmentarz

Regulamin cmentarza przy parafii świętego Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy

 

 1. Cmentarz ma charakter komunalny i jest własnością parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku – Białej Wapienicy. Służy do pochówku zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla tych, którzy odeszli do wieczności.
 2. Cmentarzem zarządza w imieniu parafii Ksiądz Proboszcz.
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 4. Na cmentarzu jest bezwzględny obowiązek segregacji śmieci według dokładnie opisanych pojemników – kontenerów.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na cmentarzu w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów, wprowadzanie zwierząt i poruszanie się środkami lokomocji.
 6. Ze względu na brak miejsc parafia nie zgadza się na grzebanie na tutejszym cmentarzu osób spoza parafii, dawniej w niej mieszkających czy krewnych parafian. Za mieszkańca parafii uważa się osoby aktualnie w niej mieszkające.
 7. Czas i rodzaj pogrzebu trzeba uzgodnić z Księdzem Proboszczem lub Księdzem Wikarym, któremu należy przedłożyć akt zgonu zmarłego i poświadczenie o jego pojednaniu się z Bogiem. Miejsce pochówku, rodzaj grobu, jego wykopanie uzgadnia się z wyznaczonym przez Księdza Proboszcza grabarzem.
 8. Gdy to możliwe wykonujemy groby głębinowe, by oszczędzać miejsce na cmentarzu.
 9. Parafia nie przyjmuje rezerwacji i wpłat tytułem rezerwacji miejsca grzebalnego przyszłego pochówku.
 10. Przez opłatę rezerwacyjną, nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem. Należy zadbać o oznaczenie grobu: /krzyż, tabliczka z numerem grobu lub pomnik/
 11. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty poprzedniego pogrzebu /jeśli to był grób nie głębinowy/.
 12. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 13. Dysponent grobu /osoba, która opłaciła miejsce grobowe/ jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych dawniej.
 14. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji, należy przedłożyć Księdzu Proboszczowi szkic zawierający ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami czy w alejkach głównych np. przez stawianie tam ławeczek. Po uzyskaniu akceptacji przez opieczętowanie pieczątką można złożyć zamówienie u kamieniarza.
 15. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez parafię szkic pomnika. Do wykonywania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.
 16. Prace przy nagrobku /obramowaniu itp./ należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 17. Przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić się u Księdza Proboszcza celem złożenia opłaty w wysokości 10% kosztów całkowitych inwestycji – zgodnie z obowiązującymi zasadami na wszystkich cmentarzach. Powyższa opłata może być rozłożona na raty na wniosek osoby realizującej inwestycję.
 18. Jeżeli prace są wykonane systemem gospodarczym i nie można wykazać się rachunkiem wystawionym przez wykonawcę, to opłaca się 10% od nominalnej wartości nowo postawionego pomnika, czy jego nowego elementu wg stawek obowiązujących w zakładach kamieniarskich.
 19. Rodziny, które nie składały opłat za postawienie nagrobka powinny uiścić ją w wybranym przez siebie czasie a przy grobach najstarszych przy przedłużeniu rezerwacji grobu. Nie będzie się przedłużać rezerwacji w wypadku niezłożenia opłaty za postawienie pomnika czy obramowania.
 20. Rodzina posiadająca na cmentarzu grób bliskiego powinna w kancelarii parafialnej uiścić roczną opłatę w wysokości 30 zł. Datek ten przeznaczony jest na pokrycie bieżących kosztów utrzymania cmentarza.
 21. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest dysponent grobu który się nim opiekuje.
 22. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu.
 23. Zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych osobom trzecim.
 24. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się Księdzu Proboszczowi.
 25. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Księdza Proboszcza.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, uchwalenia i podpisania go przez Parafialną Radę Duszpasterską.
 27. Regulamin będzie opublikowany w parafialnej gazetce – „Bliżej Siebie”, na stronie internetowej parafii i wręczany rodzinie przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem.

 

 

                                           PODPISALI I UCHWALILI

         CZŁONKOWIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

                          W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU.